DWSThailand คืออะไร

DWS มาจากคำว่า Data Warehousing System, ซึ่งหมายถึง ระบบที่ใช้เก็บฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการ วิเคราะห์ข้มูล นำไปออกเป็นรายงานต่างๆ โดยข้อมูลจะเป็นประวัติการขาย และรายการอื่นๆ ของลูกค้าที่เกิดขึ้นไปแล้ว

การทำงานของระบบรายงานบนหน้าเว็บของเรา ระบบของเราจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ

System Overview

1. การดึงหรือส่งข้อมูลจากระบบหลังบ้านของลูกค้า เป็นส่วนที่ทางเราจะทำการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากระบบ บัญชีของลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน โปรแกรมของเราสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมเอ็กเพรส และโปรแกรมบิซิเนสพลัส ที่ใช้งานกันอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย โปรแกรมที่เราติดตั้งจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบบัญชีของลูกค้า และทำการส่งข้อมูลที่จำเป็นไปที่เซอร์เวอร์ ของเรา (ทางเราได้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ของ KSC Commercial Internet Co.,Ltd. ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่ มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมต่อกับวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศขนาดใหญ่ และ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ มีการติดตั้งระบบไฟร์วอลเพื่อป้องกัน การบุกรุกจากภายนอก และมีระบบสำรองไฟฟ้าที่รักษาระดับแรงดันอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบบควบคุม และปรับอุณหภูมิ และ ความชื้นให้คงที่ ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม.)

2. การนำเข้าข้อมูลของลูกค้าและประมวลผล เมื่อข้อมูลของลูกค้าถูกส่งมาที่เซอร์เวอร์ของเรา เราจะมีโปรแกรมที่ใช้งานใน การนำข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ฐานข้อมูลหลัก และทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลสำหรับการนำไปแสดงในรายงานต่างๆ

3. ส่วนแสดงรายงานบนหน้าเว็บ เมื่อข้อมูลถูกนำเข้าและประมวลผลเรียบร้อย ผู้บริหาร และ/หรือฝ่ายขายของลูกค้า ก็สามารถ เข้าสู่ระบบรายงานบนหน้าเว็บ www.dwsthailand.com เพื่อดูรายงานต่างๆ ได้